Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
 
Информация
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕГИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ
Потребление на културни събития и предпочитания на обществеността. Степен на информираност и нагласи за кандидатурата на Варна за европейска столица на културата 2019 г. Готовност на населението за участие в организирането и реализирането на събитието.

ДАННИ
КОМЕНТАР НА ДАННИТЕ

БЮЛЕТИН ВАРНА 2019

ЧЛЕНОВЕ НА КЛУБ "ВАРНА 2019"
ПОВЕЧЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В КЛУБ "ВАРНА 2019"
ПОВЕЧЕ

БЪЛГАРСКАТА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА
През 2019 г. град от България, заедно с град от Италия, ще бъде европейска столица на културата.
ПОВЕЧЕ

СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПРЕДИМСТВА НА КАНДИДАТУРАТА НА ВАРНА ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА
В предстоящата си работа по подготовката на Варна за европейска културна столица стремежът ни е да съчетаем основния принцип на програмата „да съдейства за европейския културен диалог и опознаване между страните-членки”
ПОВЕЧЕ

ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОД.

В решение от 24 октомври 2006 г. на Европейския парламент и Съвета за първи път официално фигурира името на България като домакин на инициативата „Европейска столица на културата” през 2019 г. заедно с град от Италия.
ПОВЕЧЕ

Анализ на нуждите на Община Варна от иновативни културни събития

Представяме на вашето внимание анализ на получените резултати от проведеното обществено обсъждане на идейните проекти за иновативни събития в Община Варна, протекло в периода Декември 2010-Януари 2011г.
ПОВЕЧЕ

ИЗТЕГЛИ ЛОГОТО НА
ВАРНА - ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА
НА КУЛТУРАТА


.eps
.pdf

Справки за изразходване на средствата по ЕСК за 2014г.
spravka_BTV.pdf
spravka_Varna_2019.pdf
 
Кандидатура на Варна за Европейска столица на културата
СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПРЕДИМСТВА НА КАНДИДАТУРАТА НА ВАРНА ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА

Общи характеристики

В предстоящата си работа по подготовката на Варна за европейска културна столица стремежът ни е да съчетаем основния принцип на програмата „да съдейства за европейския културен диалог и опознаване между страните-членки” и уникалността на Варна като място, в което се срещат различни цивилизации. Градът има богата културна история, свързана пряко с европейската история и притежава неповторима атмосфера.

Основни предимства на град Варна са:

 • градът има добри природо-географски дадености, които подпомагат развитието му като транспортен, търговски и туристически център;

 • град Одесос - Варна има поне 2 600 - годишна история – факт, който малко градове по света могат да изтъкнат;

 • на територията на варненския регион се кръстосват следите на изключително много култури, оставили трайни белези и наследство, което можем да покажем на света;

 • Варна има реалната възможност, по примера на Люксембург и Сибиу през 2007 година, да присъедини и региони към избора си за ЕСК – Балчик, Добрич, Шумен и др.

 • градът е показателен пример за съвместно съществуване в условия на толерантност на представители на различни религиозни и етнически общности – българи, гърци, турци, гагаузи, арменци, цигани и евреи;

 • в най-новата си история Варна е бурно развиващ се туристически, търговски, културен и образователен център;

 • Варна се развива динамично, но мащабите на това развитие са обозрими и сравнително лесно могат да се координират различни дейности;

 • инициативата за варненската кандидатура за европейска столица на културата е заявена пред институциите на централната власт;

 • сред общинските съветници, независимо от политическата им принадлежност, има обща воля за единодействие в името на варненската кандидатура;

 • налице е декларирана гражданска инициатива чрез създаденото сдружение “Варна – столица на културата”, което е сключило споразумение за сътрудничество с община Варна;

Конкретни условия, благоприятстващи кандидатурата на Варна

 • инвестирани са значителни средства от общинския бюджет и чрез международни програми за подобряване и осъвременяване на експозициите в музеите;

 • през последните години при гостуването на относително един и същи брой туристи, посещението на музеите е увеличено три пъти;

 • има големи творчески общности в сферата на изобразителното изкуство, литературата, професионални културни институти, любителски състави;

 • средни и висши училища поддържат широк кръг специалности в сферата на изкуствата;

 • има добре развита мрежа от професионални културни институти;

 • съществуват голям брой читалища, включително и в малките населени места около града;

 • съществуват добри традиции в любителските изкуства – фолклорни ансамбли, хорове, театрални формации и др.

 • във Варна се провеждат множество фестивали;

 • Варна има голям опит в организацията на големи международни културни прояви;

 • съществуват представителства на националните медии - Радио Варна и Регионален телевизионен център

Наличие на обща политическа воля, заявена чрез конкретни политики

Формулирана е генералната цел, чрез която ще се развива комплекс от инициативи: Варна – съвременен европейски град, в който културата и творчеството променят всекидневието на гражданите.

Титулът “Европейска столица на културата” ще бъде от първостепенно значение за личностното развитие, постигане на по-голяма сплотеност на гражданите от региона и неоценима възможност за икономически растеж. По този начин общите европейски ценности и богато наследство ще допринесат за създаване на обществен климат на толерантност в условията на етническо, религиозно и социално многообразие.

Превръщането на културното развитие в приоритет на местната политика, включваща повишаване на капацитета и възможностите на най-широки слоеве да участват активно и пълноценно във всички сфери на обществения живот; осигуряване на инвестиции в материалната база за културни дейности; стимулиране на културните организации и институти да се обособят като жизнеспособни субекти на разнообразни инициативи; подпомагане и популяризиране на професионалното художествено творчество, създавано в региона в миналото и днес върху основата на ясни критерии, правила и механизми за оценка; поощряване на междусекторните партньорства с цел постигане на мултиплициращ ефект и активно сътрудничество с националните и международни институции, отговорни за реализирането на културни политики.

 

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA