Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
 

Международният театрален фестивал "Варненско лято" е сред 26-те най-добри фестивали в Европа

Легендата на балета Владимир Василиев стана кавалер на Ордена на Звездата на Италия

Община Варна обявява конкурс за идеен проект за съвременна пластика

Община Варна, дирекция "Култура и духовно развитие" обявява конкурс за идеен проект на паметник на "Морския труженик" във Варна

Варненски карнавал 2017 ще се проведе на 29 април

Oферта за наемане на алтернативни площи за организиране на събития във ФКЦ-Варна

Протокол за крайно класиране на Варненски карнавал 2016

Традиционен национален конкурс за разказа "Атанас Липчев"

Четвърти национален конкурс за поезия Усин Керим - Чепеларе 2016

Варненски карнавал 2016


Новини


Често задавани въпроси по Фонд "Култура" 2014 на Община Варна1. По направление „Филмово изкуство“ има ли специални изисквания за допълнителни приложения извън формуляра свързани със съдържанието на филма и ако да, какви са те?

Отговор: По направление "Филмово изкуство" няма изрично изискване задопълнителни приложения, свързани със съдържанието на филма, но би билопредимство, ако към проекта се приложи и например синопсис или др. По тозиначин комисията ще придобие по-задълбочено впечатление за самия филм.

2. Къде са посочени крайните срокове за подаване на документи за кандидатстване по фонд „Култура“?

Отговор: Крайните срокове за кандидатстване по всички направления на фонд „Култура“ са посочени в документ "Насоки за кандидатстване" – от стр. 13.

3. При попълване на бюджета до кой знак след десетичната запетая трябва да се закръглят въведените единични стойности?

Отговор: До втория знак след десетичната запетая.

4. Във формуляра за кандидатстване - Информация за кандидата /стр.1/ - последната графа е "Осигурени собствени средства и от други източници". Същият текст фигурира и във формуляра за бюджета на проекта - т.1.3. Едновременно с това на стр.2 - т.7 от формуляра за кандидатстване се изисква "Декларация свободен текст за размера на собственото участие на кандидата съгласно чл. 15, ал. 2 от Правилника за работа на Общински фонд „Култура”. Означава ли това, че под собствено участие се има предвид и средствата от други източници?

Отговор: Под собствено участие в така посочените от Вас точки в различните формуляри се има предвид цялата сума на всичко, което е различно отфинансирането от Община Варна. Сумите, посочени в различните формуляри трябва да съвпадат.

5. Какво се разбира под "Устройствен правилник"?

Отговор: "Устройствен правилник" на фестивала е документът, който регламентира дейността му и организационната му структура и начините за вземане на решения. Всеки единфестивал би следвало да има такъв правилник. „Устройствен правилник“, „Статут“ и „Правила за организиране“ на фестивала се считат за идентични документи.

6. Ако фестивалът се случва за първи път през 2014 г. необходим ли е такъв Устройствен правилник?

Отговор: За фестивали, които се случват за първи път през 2014 г., предоставянето на Устройствен правилник не е задължително. Приема се, че такъв документ е в процес на изработване от организацията. Все пак прилагането му към документите би било предимство за кандидата.

7. Във формуляра за кандидатстване ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1.ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ, 1.5"Моля, посочете конкретните дейности, които сте планирали в рамките на проекта и сроковете за тяхното осъществяване" - какво се има предвид под конкретни дейности и техните срокове?

Отговор: Под конкретни дейности и техните срокове се има предвид времеви график на дейностите предвидени в рамките на фестивала. Например: дейности по организацията – договаряне на артисти, участници и други въвлечени в реализирането на фестивала – от ….до, комуникационна кампания – от….до, пътуване наартистите - от ... до, основна програма на фестивала - от...до,съпътстваща програма- от ... до.

8. стр.4 -ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА:т.2.2 - какво трябва да се разбита под партньори - само съорганизатори ли, или всички организации/културни институти, медии, неправителствени организации, частни фирми, които под една или друга форма подкрепят фестивала?

Отговор: Под "партньори" се разбират всички организации, които подкрепят фестивала под някаква форма.

9. Относно формуляра за бюджет - сумите, които трябва да се попълват е възможно да не бъдат абсолютно сходни с първичните счетоводни документи, които след това ще се отчетат. Това проблем ли е?

Отговор: Точността на сумите не е проблем. При подаване на отчета в края на годината сумите ще бъдат изравнени. Добре е, доколкото е възможно, във финансирането от фонд “Култура“ да се предвидят по-устойчивите разходи, за които имате по-голяма яснота към този момент.

10. Тази година не се изисква банков документ за собственото финансово участие на кандидата? Декларацията в свободен текст достатъчна ли е?

Отговор: Тази година не се изисква банков документ. Достатъчна е декларацията свободен текст за размера на собственото участие на кандидата.

11. Ограничението за възможността да се кандидатства с до 2 проекта за целия фонд „Култура“ ли се отнася или за отделното направление? Възможно ли е двата проекта да бъдат подадени в едно направление?

Отговор: Ограничението за кандидатстване с до 2 проекта се отнася за целия фонд „Култура“. Възможно е да са подадени в едно и също направление – например 2 проекта за късометражно кино.

12. Бих искал да кандидатствам по програма Мобилност за сесията с краен срок 28 март. Въпросът ми е дали нотариално упълномощено лице може да подпише и подаде документите вместо мен, тъй като аз съм извън града?

Отговор: Да, възможно е – с нотариално заверено пълномощно. В пълномощното трябва да е упоменато, че упълномощеното лице Ви представлява, подписва, подава и получава документи от Ваше име по фонд „Култура“ на Община Варна.

13. Документът, който удостоверява липсата на задължения към Община Варна се отнася за Сдружението, което кандидатства, за ръководителя на проекта или за председателя на Сдружението?

Отговор: Документът, който удостоверява липсата на задължения към Община Варна се отнася за Сдружението. Този документ, заедно с актуално състояние и свидетелството за съдимост се предоставят, когато проектът бъде одобрен за финансиране.
Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA