Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
Библиотеки, музеи, галерии


Природонаучен музей

Варна 9000 Морската градина

Прирдо-научният музей във Варна е създаден през 1960 г. и се намира в морската градина срещу Двореца на културата и спорта, в непосредствена близост до морския бряг. Музеят изучава и популяризира гелогията, растителният и животински свят на Черно море и българското черноморско крайбрежие. В музейните фондове се съхраняват над 20 000 музейни експоната включени към разделите Геология, Палеонтология, Ботаника, Зоология и Екзотика. Варненският Природонаучен музей притежава приблизително пълни колекции от сладководните и морски животински видове в българския участък на Черно море, както и геологична и минералогична сбирка. Музейната експозиция е обособена в три раздела: Геология, Растителност и Животински свят.

В първия раздел са представени произхода и образуването на земята, за произхода на растителните и животински организми, представени са вкаменелости от мезозойската ереа (геоложка ера между 248 млн и 65 млн години, когато са господствали огромни влечуги и са се появили костни риби, птици, бозайници и дървета с листа) и терциера (геологическа епоха, която обхваща появата на широколистните дървета и бозайниците преди 65 млн. години), добре проявени в околностите на Варна и в северната част на българското Черноморие – нумулити (семейство от измрели мрски животни, от чиито черупки са образувани варовикови пластове), охлюви, миди, морски таралежи, акули, влечуги, едри хоботни и хищни бозаиници и др. Образци от полезни изкопаеми – нефт, газ, каменна сол, въглища и манган дават представа за рудните и нерудни богатства в Североизтчна България.

Във втория раздел “Растителност” са представени някои основни растителни групи характерни за местния край – водорасли, растения по солените почви и пясъците, лонгозна растителност и растения–ендемити. Обърнато е внимание на черноморските водорасли, като основни производители на  органична материя в Черно море. Особен интерес представляват халофитните растения – растящи край морето и крайбрежните езера върху солени почви и псамофитите – растения по пясъците, развиващи дълги пълзящи коренища и дълбоки корени достигащи до няколко метра дълбочина. Определено място е отредено и на редките местни видове – ориенталски бук, странджанска зеленика, ракитник, джела и др.

Животинският свят на района е представен от безгръбначни и гръбначни животни подредени в систематичен ред – от едноклетъчните до бозайниците. Определено място е отредено на примитивно устроените многоклетъчни животни – мешестите, червеите и др. От мекотелите са показани обитателите на сушата, на сладките води, черноморските представители, както и вредните мекотели, като дървопробивача, мидата каменопробивач и др. От членестоногите са представени нисшите и висшите ракообразни, както и насекомите, включително и вредителите по зеленчуковите растения, овощните дървета и горите. Гръбначните животни включват и петте класа обитаващи района – риби, земноводни, влечуги, птици и бозайниците. Отделено е по-особено внимание на черноморската рибна фауна – произхода на елементите които я съставят, стопански ценните видове, както и на видовете намиращи се под закрила. Разгледана е и сладководната фауна включваща представителите на черноморските реки, езера, блата и др.

Научно изследователската дейност на музейните специалисти е насочена към изучаване на генофонда на растителните и животински организми обитаващи нашия регион. От изследователския екип в миналото най-голямо значение има дейността на н.с. Иван Пешев, посветена на проблемите на  ихтиофауната и орнитофауната на черноморското крайбрежие. В момента работят ст.н.с. д-р Янаки Сивков – ихтиолог, занимава се с проблемите на систематиката и морфологията на сладководните и морски риби в България; ст.н.с. д-р Марияна Филипова – ботаник, изследва флората и растителността по Черноморското крайбрежие, а чрез поленовия анализ изучава промените в растителността и климата в нашия регион; Любомир Христов – зоолог, работи в сферата на сухоземната гастроподна фауна, използвайки морфометрични и биохимични методи; Румяна Камбурова – зоолог, ангажирана в систематиката и морфологията на земноводните и влечугите у нас като използва биометрични и остеологични методи.

 

За контакти:
Варна 9000
Морската градина
ст.н.с. д-р Янаки Сивков
м. "Салтаната" № 32
тел.: 052/ 302 571

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA