Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
Библиотеки, музеи, галерии


Римски терми

9000 Варна, ул."Сан Стефано" и "Хан Крум"

Намиращите се в югоизточната част на съвременния град Варна Римски терми (бани) са най-голямата обществена антична сграда, открита досега в България. Сравнително добре запазените стени очертава внушителна постройка вдигната на повече от 7000 м2 площ. Руините са привличали вниманието на историци и археолози много преди да започнат археологическите разкопки. Още през 1906 г. австрийският учен Е. Калинка определя останките като антична постройка. Голяма заслуга за събуждане на научния интерес към тази старина и за запазването й имат братя Карел и Херман Шкорпил. К. Шкорпил е инициатор и на първите укрепителни работи по най-високо издигащия се над терена фрагмент от стена, наречен от варненци "Римската кула" - име, с което руините са известни преди цялостното разкриване на старината. Изследванията са затруднени от насипа, образувал се върху термите след тяхното разрушаване. Мястото е напълно застроено с жилищни сгради.

Разкопките на Археологическия музей - Варна от 1959 до 1971 г. под ръководството на Милко Мирчев, откриват основната част на сградата. Под съществуващите днес околни улици остават част от помещенията, както и най-южната артерия от западната подземна галерия. Продължаващите и сега археологически проучвания изясняват предназначението на сградата и установяват епохата на нейното построяване. Разкритата сграда е част от терми е на римския град Одесос. Архитектурният стил подсказва, че те са построени към края на II - началото на III в. Намерените в канализацията монети, сечени по времето на император Септимий Север (193-211), потвърждават тази датировка. Най-късните намерени монети са от времето на император Тацит (275). Така е установено, че термите са функционирали до към края на III в. Грандиозността на строежа, безупречното изпълнение на блестящия архитектурен замисъл, богатството на украсата определят термите като забележителен паметник на античната архитектура в българските земи. Те свидетелствуват за разцвета на културата в града през ІІ-ІІІ в., за неговото богатство и благосъстояние. Одесоските терми са едни от най-големите в европейската част на Римската империя.

По своя план те напомнят най-известните терми, построени в столицата от императорите Каракала и Диоклетиан и свидетелствуват за важното място на Одесос в живота на балканските провинции. Термите дават представа за архитектурния облик на града, а находките, открити при разкопките им за всекидневния живот на гражданите му. Сравнително краткото използуване на термите може да се обясни с настъпилата през III в. социална, военна и политическа криза в Римската империя, коятс не пощадила и Одесос. През IV в. градът очевидно вече не е в състояние да поддържа това твърде скъпо струващо съоръжение. В настъпилите неблагоприятни години термите били изоставени. Последвало частичното им разрушаване и отнасянето на строителни материали и декоративни елементи за вторичното им използуване в строежа на други сгради, между които и малкйте терми на Одесос от IV век.

За контакти:
9000 Варна
ул."Сан Стефано" и "Хан Крум"
Анна Хараламбиева, уредник
тел.: 052/600 059

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA