Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
 

ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2013. Одобрени проекти

Списък на постъпилите проекти по програма за финансиране на творчески проекти на Община Варна „Варна – територия на творчеството“ 2013 г.

Програма за финансиране на творчески проекти "Варна – територия на творчеството" 2013

ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2012. Одобрени проекти

Програма за финансиране на творчески проекти "Варна – територия на творчеството"

ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2011. Одобрени проекти

Аceartinc, Канада, финансира артистични проекти на малцинствени групи

Черноморски тръст за регионално сътрудничество

Покана за предствяне на предложения - EACEA/27/10 - МЕДИЯ 2007 - развитие, разпространение, популяризиране и обучение - i2i Audiovisual

Покана за представяне на предложения - EACEA/34/10 - МЕДИЯ 2007 - Популяризиране/Достъп до пазара


Финансиране и обучение


Програма за финансиране на творчески проекти "Варна – територия на творчеството"

Срок за подаване на заявления: от 10.04.2012 г. до 16 ч. на 21.05.2012 г. в Деловодството на Община Варна.Община Варна, дирекция „Култура и духовно развитие“, съгласно утвърдени от кмета Правила и Работна програма за 2012 г., обявява кампания за финансиране на творчески проекти „Варна – територия на творчеството“.

1. Стратегически цели на програмата:

• Варна – територия на творчеството
• Варна – кандидат за Европейска столица на културата

2. През 2012 г. Програмата за творчески проекти на Община Варна „Варна – територия на творчеството“ цели подкрепа на:
Ø проекти с високо качество, които обогатяват и разнообразяват културния живот на Варна;
Ø проекти, които спомагат за децентрализацията на културния живот и за усвояване на нови територии за култура във Варна;
Ø проекти, които утвърждават добрите европейски практики; които насърчават младежта за активното й включване в културния живот на Варна; дебютни варненски проекти;
Ø проекти, които създават условия за равен достъп до културата, изкуствата и тяхното практикуване на варненските граждани от различни социални и етнически групи, и спомагат за тяхното включване в културните процеси на града;
Ø проекти, развиващи любителското творчество и творчеството на и за деца от Варна;
Ø проекти, свързани с индивидуално или групово участие на варненски или на свързани с Варна български граждани в различни форуми на изкуствата и културата в чужбина;
Ø проекти, които се основават на новаторски идеи и практики и съдействат за обогатяване и осъвременяване на изразните средства на различните видове изкуства във Варна.

3. През 2012 г. Програмата за творчески проекти на Община Варна „Варна – територия на творчеството“ не подкрепя:
Ø проекти, включващи разходи за текущата дейност по поддръжка на общински сгради, покриване на режийни разноски, дългове и т.н. на общински и държавни имоти;
Ø проекти, включващи разходи за възнаграждения на служители в общински институции;
Ø проекти за дейности, финансирани от общинския бюджет за календарната 2012 г.;
Ø проекти, включващи финансиране на второстепенни разпоредители по общинския бюджет за календарната 2012 г.;
Ø инвестиционни проекти и строително-монтажни работи;
Ø проекти с неуредени права, съгласно Закона за авторските и сродните им права;
Ø откупки на авторски работи в областта на изобразителното изкуство и музиката;
Ø честването на лични годишнини, бенефиси и др. подобни;
Ø проекти, които нарушават човешките права или подбуждат към конфликти и към противопоставяне върху етническа и религиозна основа;
Ø дейности, които дискриминират отделни групи и субкултури по полов признак или въз основа на сексуална ориентация, или ги представят в неблагоприятна светлина;
Ø проекти за акции и дейности на политически партии.

4. Допустими разходи в проектите са:
Ø сделки с авторски и сродни права; издателска и продуцентска дейност; наеми на техника, оборудване и зали; материали; хонорари; командировъчни разходи; разходи за реклама.

5. Право да кандидатстват за финансиране имат:
Ø юридически лица, регистрирани с нестопанска цел и по Търговския закон;
Ø юридически лица, регистрирани по Закона за кооперациите;
Ø физически лица, имащи качеството на търговец;
Ø дружества, създадени по Закона за задълженията и договорите;
Ø дружества, създадени със закон или с актове на изпълнителната власт.

6. Проектите ще бъдат оценявани по следните критерии: художествени качества и послание/я на проекта, оригиналност и въздейственост; съответствие с целите на Годишната работна програма; ефективност на бюджета; дейности, свързани с широка публичност и разпространение.

Насърчават се търсенията на творци от различни поколения.
Срокът за изпълнение на проектите е 31 октомври 2012 г.

7. Приоритети на програмата за финансиране:
Приоритет 1: Художествени проекти с високо качество:
Ø в сферата на изпълнителските, визуалните изкуства и на литературното творчество;
Ø за популяризиране на културното и историческото наследство на Варна.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 12 000 лв.

Приоритет 2: Художествени проекти, които използват нови, алтернативни пространства и съвременни комуникативни средства и техники за осъществяването си.
Подкрепят се проекти, които имат новаторски и експериментаторски характер и предлагат възможност за усвояване на нови територии за изкуство и култура и жанрово обогатяват културния живот на Варна.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 10 000 лв.

Приоритет 3: Дебютни проекти в сферата на изпълнителските, визуалните изкуства и литературното творчество.
Не се смятат за дебютни проекти с участие на творци над 40-годишна възраст.
Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 7000 лв.

Приоритет 4: Микропроекти и еднократни събития.
Подкрепя се организацията и провеждането на събития, които допринасят за обогатяването на културния календар на Варна и са израз на съвременните тенденции в изкуството, като: изложби, чествания, литературни представяния, концерти, спектакли, работни ателиета, творчески срещи, семинари, събори, микрофестивали, които се провеждат на територията на община Варна.
Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 10 000 лв.

Приоритет 5: Междукултурен диалог и мобилност.
Проекти, свързани с индивидуални или групови участия на варненски граждани в различни форуми за изкуство и култура в страната и в чужбина.
Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 7000 лв.

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА е от 10.04.2012 г. до 16 ч. на 21.05.2012 г. в Деловодството на Община Варна.


8. Юридическите лица, чийто проект е одобрен, сключват договор с Община Варна, съгласно условията на чл. 24 – 28 от Правилата за финансиране на творчески проекти.


Телефони за информация: 052 820 352;  052 820 176;  052 820 600

e-mails: varna_tvorchestvo@varna.bg culture@varna.bg
  Заявление за кандидатстване
  Правила за финансиране

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA