Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
 

ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2013. Одобрени проекти

Списък на постъпилите проекти по програма за финансиране на творчески проекти на Община Варна „Варна – територия на творчеството“ 2013 г.

Програма за финансиране на творчески проекти "Варна – територия на творчеството" 2013

ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2012. Одобрени проекти

Програма за финансиране на творчески проекти "Варна – територия на творчеството"

ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2011. Одобрени проекти

Аceartinc, Канада, финансира артистични проекти на малцинствени групи

Черноморски тръст за регионално сътрудничество

Покана за предствяне на предложения - EACEA/27/10 - МЕДИЯ 2007 - развитие, разпространение, популяризиране и обучение - i2i Audiovisual

Покана за представяне на предложения - EACEA/34/10 - МЕДИЯ 2007 - Популяризиране/Достъп до пазара


Финансиране и обучение


Министерството на културата обявява за финансиране на проекти за театрална дейност

Краен срок: 24.02.2011 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

На основание чл.14, ал.2, т.1 от ЗЗРК, и чл.5, ал.1, т.17 и чл.26, т.2 от Устройствения правилник на Министерството на културата и Заповед №РД09-0020/18.01.2011г.

ОБЯВЯВА СЕСИЯ

за финансиране на проекти за театрална дейност в следното направление:

- Реализиране на нови спектакли в областта на драматичното и кукленото театрално изкуство.

Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват само частните професионални културни организации по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗЗРК, регистрирани в Информационния регистър на културните организации в Министерството на културата
Формулярите за регистрация и кандидатстване и приложенията им могат да бъдат получени от Интернет - страницата на МК– www.mc.government.bg. Документите се подават в Дирекция „Изкуства и творческо поколение” в 2 екземпляра на хартиен носител и по e-mail: mc.theatre@abv.bg.
Краен срок за подаване на документите – 1 месец след публикуване на обявата.
Общият размер на финансовите средства, с които ще бъдат подпомогнати кандидатстващите проекти, е 150 000 (сто и петдесет хиляди) лв.
Конкурсната процедура да се проведе съгласно Правилата за условията, реда и процедурите за провеждане на сесии за подпомагане на
творчески проекти в областта на театралното изкуство, утвърдени със Заповед РД 09-973/23.12.2009 г.

За допълнителна информация - телефон 94 00 914.  Правила за реализиране на целеви програми за подкрепа на дейности в областта на театралното изкуство
  Правила за условията, реда и процедурите за провеждане на сесии за подпомагане на творчески проекти в областта на театралното изкуство
  Формуляр за кандидатстване

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA