Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
 

ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2013. Одобрени проекти

Списък на постъпилите проекти по програма за финансиране на творчески проекти на Община Варна „Варна – територия на творчеството“ 2013 г.

Програма за финансиране на творчески проекти "Варна – територия на творчеството" 2013

ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2012. Одобрени проекти

Програма за финансиране на творчески проекти "Варна – територия на творчеството"

ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2011. Одобрени проекти

Аceartinc, Канада, финансира артистични проекти на малцинствени групи

Черноморски тръст за регионално сътрудничество

Покана за предствяне на предложения - EACEA/27/10 - МЕДИЯ 2007 - развитие, разпространение, популяризиране и обучение - i2i Audiovisual

Покана за представяне на предложения - EACEA/34/10 - МЕДИЯ 2007 - Популяризиране/Достъп до пазара


Финансиране и обучение


Министерството на културата обявява сесия за финансова подкрепа на творчески проекти в областта на професионалното музикално и танцово изкуство

Краен срок: 24.02 2011

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТАНа основание чл.14, ал.2, т.1, от ЗЗРК, чл.5, т.17 и чл.26, т.2 от Устройствения правилник на Министерство на културата и Заповед РД 09-0021 от 18.01.2011 г.

ОБЯВЯВА СЕСИЯ

За финансова подкрепа на творчески проекти в областта на професионалното музикално и танцово изкуство в следните направления:

1. Професионално музикално-изпълнителско изкуство – концертна и спектаклова дейност.
2. Професионално танцово изкуство – спектаклова дейност.
3. Музикално творчество – издаване на музикална литература и аудиовизуални продукти.

Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват само частни професионални културни организации по смисъла на чл.3, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.
Формулярите за регистрация и кандидатстване могат да бъдат получени от интернет страницата на Министерството - www.mc.government.bg, в раздел Дирекции по изкуство и култура, Дирекция „Изкуства и творческо поколение”, отдел „Музика”, Нормативни документи.
Документите се подават в Дирекция „Изкуства и творческо поколение” в два екземпляра на хартиен и електронен носител и по e-mail: mc.otdel.music@gmail.com.
Краен срок за подаване на документи в Дирекция „Изкуства и творческо поколение”: 30 /тридесет / дни след датата на публикуване на обявата.
Общата сума за финансиране на проекти е 150 000 / сто и петдесет хиляди / лева.
Конкурсната процедура да се проведе съгласно Правилата за условията, реда и процедурите за провеждане на сесии за подпомагане на творчески проекти в областта на музикалното и танцово изкуство, утвърдени със Заповед РД 09-973 от 23.12.2009 г.

За допълнителна информация - телефони 94 00 873, 94 00 963.


  Правила за условията, реда и процедурите за провеждане на сесии за подпомагане на творчески проекти в областта на музикалното и танцово изкуство  Правила за реализиране на целеви програми за подкрепа на дейности в областта на музикалното и танцово изкуство
  Формуляр за кандидатстване

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA