Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
Документи


Статут за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна

Приет на заседание на Общинския съвет с решение № 640-11(13)/03, 09.06.2004 г. 

С Т А Т У Т

ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ И ОТЛИЧИЯ

НА ОБЩИНА ВАРНА

   Чл. 1. Почетните звания в община Варна са: “Почетен гражданин на Варна” и Почетен знак  “За заслуги към Варна”- златен и сребърен, Награда “Варна” за изкуство, култура и наука.

   Чл. 2. Званието  “Почетен гражданин на Варна” е най-високото признание на обществеността на Варна за изключителен принос и заслуги за развитието на общината. То се присъжда на български и чуждестранни граждани за героични постъпки в мирно и военно време, за проектиране и строителство на града, неговите райони, паметните  му  сгради, за ръководство и активно участие в изграждането и развитието на Варна, за творческа дейност, внесла голям принос в националната култура и прославила града и страната ни, за спечелени златни олимпийски медали, за ярки постижения в образованието, науката и техниката, получили световно признание, за благотворителна дейност, провеждана в големи мащаби и продължително време.

   Чл. 3. С почетния знак “За заслуги към Варна” – златен и сребърен се удостояват български и чуждестранни граждани, обществени организации, творчески съюзи, граждански сдружения, търговски дружества и др. за техните заслуги към града, към неговата икономика, здравеопазване, култура, спорт, образование, наука и в други сфери на обществения живот, за извършени героични постъпки при спасяване на хора, отстраняване последици от природни бедствия и аварии.

   Чл. 4. С наградата “Варна” за изкуство, култура и наука се удостояват  хора на изкуството, учени, преподаватели и дейци на културата, образованието и науката за високи постижения. Награда “Варна” се присъжда в навечерието на 24 май от специализирани органи съгласно отделни статути. Решенията на журитата се утвърждават от Общинския съвет.

   Чл. 5. Почетните звания в община Варна се присъждат с решение на Общинския съвет.

   Чл. 6. Званието “Почетен гражданин на Варна” се присъжда в навечерието на 15 август – Деня на Варна.

    По предложение на Кмета на Община Варна и Председателя на Общинския съвет – Варна, Общинският съвет – Варна може да удостоява и по други поводи със званието “Почетен гражданин на Варна” български и чуждестранни граждани с изключителни заслуги за развитието на Варна.

   Чл. 7. Почетните знаци “За заслуги към Варна”- златен и сребърен се присъждат в навечерието на 3 март, 24 май и 15 август.

   Чл. 8. Предложения за удостояване с почетни звания и отличия на граждани, организации и юридически лица могат да се правят от държавни и общински органи, обществени организации и инициативни комитети, съставени от не по-малко от 5 души. Предложенията се отправят до кмета на общината или до председателя на Общинския съвет, които ги внасят за обсъждане в Общинския съвет.

Предложенията за званието “Почетен гражданин на Варна” се отправят най-късно до края на м. юни на текущата година.

Кметът на общината и председателят на Общинския съвет, преди да внесат за разглеждане в Общинския съвет предложенията за удостояване със званието “Почетен гражданин на Варна”, задължително провеждат публични обсъждания по съответните кандидатури сред широката общественост на града. Материалите от тези дискусии се прилагат към официалните предложения до Общинския съвет.
    Общинският съвет не разглежда предложения за присъждане на званието “Почетен гражданин на Вана”, които не са били публично обсъждани сред професионалните гилдии и  гражданството и за които не е дадена категорична подкрепа.

   Чл.9. Кметът на общината и председателят на Общинския съвет могат да внасят в Общинския съвет предложения за удостояване с почетни звания и отличия и по своя инициатива, като се спазват изискванията на чл. 8 от настоящия Статут.

В случай, че предложението се внася в Общинския съвет по реда на чл. 6, изр. 2 от настоящия Статут, не се прилагат разпоредбите на чл. 8 от същия.

   Чл. 10. Проектите за решения на Общинския съвет за присъждане на почетно звание се обсъждат от ПК “Култура, вероизповедания, медии”. При обсъждането задължително се взима предвид становище на други постоянни комисии на Общинския съвет. Приетото от ПК „Култура, вероизповедания, медии” решение за удостояване със  званието „Почетен гражданин на Варна” и Почетния знак „За заслуги към Варна” – златен и сребърен, заедно със становището на съответната ресорна комисия и цялата документация се представят в Председателския съвет на Общинския съвет за взимане на окончателно  становище. Проектът за решение за удостояване с тези звания се внася в Общинския съвет от неговия председател.

   Чл. 11. Удостоените със званията “Почетен гражданин на Варна” и “За заслуги към Варна” се вписват в Почетната книга на Общината.

   Чл. 12. Удостоените със званието "Почетен гражданин на Варна" получават удостоверение за присъденото звание, подписано от председателя на Общинския съвет и от кмета на общината, символичния ключ на града, специален нагръден знак с лента и парична сума, равняваща се на  5 000 лв. /пет хиляди лева/.

   Чл. 13. Удостоените с почетния знак "За заслуги към Варна" получават удостоверение за отличието, в което се вписва решението на Общинския съвет, на чието основание се присъжда знакът, и специален нагръден знак с лента. Удостоверението се подписва от председателя на Общинския съвет и от кмета на общината. Носителите на почетния знак "За заслуги към Варна"-златен получават  3 000 лв. /три хиляди лева/, а на почетния знак "За заслуги към Варна"- сребърен – 2 000 лв. /две хиляди лева/ .

   Чл. 14. Отнемането на почетно звание може да стане с решение на Общинския съвет с гласовете на две трети от общинските съветници по предложение на председателя на Общинския съвет, кмета на Общината или на една трета от общинските съветници.

   Чл. 15. Отличителните знаци на носителите на почетните звания на Варна се връчват на специални публични церемонии от кмета на Общината и председателя на Общинския съвет.

   Чл. 16. Почетните звания на община Варна могат да се присъждат и посмъртно.

   Чл. 17. Общинският съвет може да учредява и други почетни звания и отличия.

   Чл. 18. Кметът на общината може да учредява свои почетни отличия по статут, утвърден от Общинския съвет.

   Чл. 19. Статутът за удостояване с почетни звания и отличия на Варна е приет на заседание на Общинския съвет с решение № 640-11(13)/03, 09.06.04 г.

   Чл. 20. Този Статут отменя “Статут за удостояване със званието “Почетен гражданин на Варна”, приет от Общинския съвет с решение №.1883-6/03.02.93 г.;

    Изменен с решения на ОбС – Варна:

№ 3107-1(39)/01.03.2006 г.      – допълване на чл. 6

№ 3838-9(42)/09.06.2006 г.      – чл. 13 – нов

№ 4799-7(52)/16.03.2007 г.      – чл. 12 – нов; чл. 13 – нов

№ 4941-1(54)/16.05.2007 г.      – допълнение в чл. 3 “..... образование, наука ......”

№ 1040-9(11)/09,11.12.2008 г.    
Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA