Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
Документи


Статут и правилник за устройството и дейността на Художествен музей „Георги Велчев” - филиал на градската художествена галерия - варна

Приет с Решения 410-9, 411-9 и 412-9 от 19.03.2008 г.

СТАТУТ И ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ХУДОЖЕСТВЕН МУЗЕЙ
ГЕОРГИ ВЕЛЧЕВ - ФИЛИАЛ НА ГРАДСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ВАРНА
 

Настоящият правилник определя характера, основните функции и дейности, структурата и организацията на работа, имуществото, ръководството и контрола на художествен музей Георги Велчев като филиал на Градската художествена галерия - Варна.

I.СТАТУТ

1.Музеят Георги Велчев е създаден през 1961 г. и представя художественото творчество на Георги Велчев (1891 - 1955) - новатор в българското изкуство от 20-те години на XX век и един от най-големите майстори на морския пейзаж в националната ни живопис.

2.В съответствие с характера на своята експозиция музеят осъществява дейността си в областта на изобразителните изкуства.

3.Художествен музей Георги Велчев е филиал на Градската художествена галерия - Варна и влиза в нейната административна и финансова структура.

Той е общинско културно средище и се финансира от бюджета за култура на Община Варна.

4.Музеят участва в осъществяването на държавната политика за опазването на паметниците на културата, за развитието на музейното дело и популяризирането на духовните ценности.

II.ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

1.Музей Георги Велчев съхранява, опазва, документира, систематизира, издирва и се грижи за реставрацията на творбите на Георги Велчев.

2.Музеят представя и популяризира творчеството на художника в постоянната експозиция, в тематични, временни и гостуващи изложби.

3.Музеят осъществява изследователска дейност, свързана с изкуството на Георги Велчев и периода, в който е работил. Той популяризира творчеството и живота му чрез научни публикации, конференции, симпозиуми, филми, пленери и други културни форуми.

4.Музеят осъществява образователна дейност, свързана с изкуството на Георги Велчев, с българската и световната маринистика, с явления и процеси на класическото и съвременното изобразително изкуство.

5.Музеят осъществява изложбена дейност, в която представя значимите класически и съвременни художници на България, изследва художествени явления, общности и личности, работи за популяризирането на високите естетически ценности.

6.Музеят осъществява културна програма, свързана с развитието на изобразителните изкуства и интегрирането им в европейките и световни форуми - участие и организиране на фестивали, симпозиуми, международни изложби и проекти.

7.Музеят организира допълнителни творчески прояви - артистични презентации, дискусии, видеопрожекции, литературни премиери, концерти.

8.Дейността, изложбите и проявите се съгласуват с Директора на Градската художествена галерия - Варна чрез годишните програми и отчети на музея.

III.СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

1.В художествения музей Георги Велчев работят: уредник - завеждащ музея, пазители, хигиенист.

2.Организацията на работата се осъществява на основата на нормативните актове (закони, постановления, наредби), трудовата характеристика на отделния служител и инструкциите, утвърдени от Директора на ГХГ- Варна.

3.Отговорностите по опазването на фонда, движението на творбите на Георги Велчев, организирането на експозиционната и културната дейност се носят от завеждащия музея.

4.Отговорност по опазването на творбите от постоянната експозиция на Георги Велчев, както и от гостуващите временни изложби, носят пазителите в музея.

Те отговарят и за правилното отваряне и затваряне на експозицията и музейната сграда, за охраната и опазването на наличния инвентар и техника.

IV.ИМУЩЕСТВО

1.Музей Георги Велчев се помещава и функционира в сградата, пристройките и двора на родната къща на художника на ул. Радко Димитриев 8 във Варна, за които отговаря и се грижи.

Имотът с обща площ от 806 кв.м. е дарен на Община Варна за музей на художника от роднините на Георги Велчев с договор от 14 май 1958 г.

V.РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ

1.Ръководството на художествения музей Георги Велчев - филиал на Градската художествена галерия - Варна се осъществява от завеждащ музея. Той се назначава от Директора на ГХГ - Варна.

2.Завеждащият и служителите в музей Георги Велчев административно са подчинени на Директора на ГХГ- Варна.

 

Актуализирано на 28.03.2008 г.
Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA